วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

แป็บรีด ปล่องกลาง ที่กรอกน้ำ

ข้อต่อสายยาง PVC 
ขนาด 4 หุน-6 หุน
ราคาอันละ 6 บาท

ที่กรอกน้ำเหล็ก SPP
ขนาด 1 นิ้ว    ราคา 100 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว ราคา 160 บาท
ขนาด 2 นิ้ว    ราคา 180 บาท

ข้อต่อสวมสายยาง PVC
ปล่องกลาง
ขนาด 2 / 3 / 4 นิ้ว ราคา 34 / 95 / 140 บาท
แป็บรีดเกลียวนอก
ขนาด 2 / 3 / 4 นิ้ว ราคา 24 / 65 / 110 บาท
แป็บรีดสวมท่อ PVC
ขนาด 2 / 3 / 4 นิ้ว ราคา 24 / 65 / 110 บาท

ข้อต่อทองเหลือง หูยาว
ขนาด 2 นิ้ว ราคา 170 บาท
ขนาด 3 นิ้ว ราคา 200 บาท

แป็บรีด เขาควาย
เกลียวนอก 2 นิ้ว * 6 หุน  110 บาท
เกลียวนอก 2 นิ้ว * 1 นิ้ว   110 บาท
เกลียวนอก 2 นิ้ว * 1.5 นิ้ว 110 บาท
เกลียวใน 2 นิ้ว * 6 หุน     140 บาท
เกลียวใน 2 นิ้ว * 1 นิ้ว      140 บาท
เกลียวใน 2 นิ้ว * 1.5 นิ้ว   140 บาท

ที่กรอกน้ำ แป็บรีด 2 ทาง

ที่กรอกน้ำ(คอปั้มล่อน้ำ)

ขนาด 1 นิ้ว PVC อันละ    24 บาท
ขนาด 1 นิ้ว เหล็ก อันละ 100 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว PVC อันละ 70 บาท
ขนาด 1.5 นิ้ว เหล็กอันละ 120บาท
ขนาด 2 นิ้ว PVC    อันละ 90 บาท
ขนาด 2 นิ้ว เหล็ก  อันละ 180บาท
ขนาด 3 นิ้ว เหล็ก  อันละ 330บาท
ขนาด 4 นิ้ว เหล็ก  อันละ 480บาท

แป็บรีด 2 ทาง
2 นิ้ว ก.นอก* 6 หุน/1 นิ้ว /1.1/4 น้ิว /1.5 นิ้ว 110 บาท
2 นิ้ว ก.ใน* 6 หุน/1 นิ้ว /1.1/4 น้ิว /1.5 นิ้ว    140 บาท

แป็บรีดเกลียวนอก

4 หุน                6 บ.
6 หุน                8 บ.
1 นิ้ว                10 บ.
1.1/4 นิ้ว             15 บ.
1.5 นิ้ว             17 บ.
2 นิ้ว                20 บ.
3 นิ้ว                35 บ.
4 นิ้ว                55 บ.
5 นิ้ว                170 บ.
6 นิ้ว                200 บ.
นิ้ว                500 บ.

แป็บรีดเกลียวใน

นิ้ว                 45 บ.
นิ้ว                 85 บ.
นิ้ว                 110 บ.
3 นิ้วลด 2 นิ้ว     85 บ.

ข้อต่อสวม สายยาง

2 นิ้ว PVC ดำ              60 บ.
2 นิ้ว มีเนียม                110 บ.
3 นิ้ว PVC ดำ              80 บ.
3 นิ้ว มีเนียม                130 บ.

หน้าแปลนน้ำเข้า มีเนียม

ปั๊ม 2 นิ้ว                      100 บ.
ปั๊ม 3 นิ้ว                      130 บ.

หน้าแปลนน้ำออก มีเนียม

ปั๊ม 2 นิ้ว                      120 บ.
ปั๊ม 3 นิ้ว                      200 บ.

ใบพัด ปั๊มน้ำมีเนียม

2 นิ้ว                140 บ.

3 นิ้ว                150 บ.

ปล่องกลาง

1/2 นิ้ว             8 บ.
3/4 นิ้ว             9 บ.
1 นิ้ว                10 บ.
1.1/4 นิ้ว          17 บ.
1.5 นิ้ว             20 บ.
2 นิ้ว                25 บ.
2.5 นิ้ว             3บ.
3 นิ้ว                45 บ.
4 นิ้ว                65 บ.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น